Tijdsplanning
Opdrachtgever Havenbedrijf Amsterdam
Locatie Afrikahaven


Het project

In het havengebied van Amsterdam langs het Noordzeekanaal bouwt Van den Biggelaar aan ‘wachtplaatsvoorzieningen’ in opdracht van het Havenbedrijf van Amsterdam. Deze insteekhaven geeft schippers de gelegenheid met hun vaartuig aan te leggen in afwachting van het laden en lossen verderop in de haven. Een plaats waar ze bovendien de overige scheepvaart niet in de weg liggen.

De wachtplaatsvoorziening is een uitbreiding van de bestaande Afrikahaven. De nieuwe faciliteit heeft een oppervlak van circa vijf hectare. Dit deel van de haven wordt ingericht om bijvoorbeeld personenauto’s van en op het dek te laden. Ook kunnen schepen hier brandstof, water en proviand inslaan.

Monsters

Bij aanvang was er nog weinig bekend van de ondergrond. Van den Biggelaar heeft daarom op eigen initiatief honderd extra grondboringen laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de verhouding tussen klei, zand en veen om hiermee de financiële risico’s voor het Havenbedrijf Amsterdam te beperken. Door aanvullend onderzoek blijkt ook de hoeveelheid klei met hoge concentraties zout (chloride) mee te vallen. Die stoffen vormen een veel voorkomend probleem in de regio.

Markerwadden

Het zand dat wordt opgegraven uit de haven wordt afgevoerd en verkocht aan projecten in de regio waar juist zand voor nodig is. De klei en veen uit de ontgraving blijken zeer geschikt om toe te passen in het project Markerwadden. Onze mensen leggen in een vroegtijdig stadium contact met Natuurmonumenten. Dat is een van de belangrijkste opdrachtgevers van dit bijzondere project in het Markermeer. Transport naar dit tamelijk dichtbij gelegen gebied blijkt een voor alle partijen aantrekkelijke bestemming voor de klei en het veen uit de Afrikahaven.

Hergebruik

Voor de zoute klei is ook een oplossing. Naast het projectgebied wordt het gebruikt voor de aanleg van een metershoge wal. De steile wanden daarvan zijn ideale nestplaatsen voor de oeverzwaluw. In de directe omgeving graven we een paddenpoel, een ondiepe plas met flauwe oevers. Het Havenbedrijf heeft als ambitie om in de industriële omgeving van de haven ook ruimte te maken voor natuur. Met instemming van de zwaluwen en padden te plaatse.

Twee fasen

Op de plaats waar een nieuwe dijk is voorzien, treffen we een slappe bodemlaag aan. Om het achterland veilig te houden wil het Waterschap eerst om tafel om het ontwerp van de dijk aan te passen. Wanneer het ontwerp akkoord is en de waterkering veilig kan worden aangelegd, is de opgelopen vertraging niet meer in te halen. Het projectteam komt echter met een voorstel om het werk in twee delen op te leveren. Het voorste deel van de wachtplaats wordt ruim binnen de oorspronkelijke deadline van het project opgeleverd. Daarmee kan het havenbedrijf alvast een deel in gebruik nemen. De oplevering van het tweede deel van de haven volgt begin 2019.

Jan Hein Oerlemans

Uitvoerder

"Zo levert ons werk een bijdrage aan nieuwe natuur."

Mail ons

Project in beeld

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@vandenbiggelaar.nl

Telefoon: 0418 - 636000